Aviso legal

Wprowadzenie i dane firmy

Niniejszy dokument stanowi Załącznik Prawny i Warunki Użytkowania, które regulują dostęp, nawigację i użytkowanie strony internetowej Real Estate Sierra Blanca SL. (zwana dalej SIERRA BLANCA ESTATES), znajdująca się pod adresem URL https://sierrablancaestates.com/

Sierra Blanca Estates to podmiot, którego siedziba znajduje się przy ulicy Ctra. de Istán. Km. 0,9 – Centro Comercial Le Village, 29603 – (Marbella) – Málaga i którego C.I.F. (numer identyfikacji podatkowej) to B93287795. Podmiot ten jest zarejestrowany w rejestrze handlowym Malagi, tom 5197, folio 187, wpis 1, strona MA-120298.

W celu nawiązania bezpośredniej i skutecznej komunikacji z SIERRA BLANCA ESTATES można skorzystać z adresu poczty elektronicznej INFO@SIERRABLANCAESTATES.COM lub skontaktować się z delegatem ds. ochrony danych na stronie INFO@SIERRABLANCAESTATES.COM.

2. Cel i obszar zastosowania

2.1. SIERRA BLANCA ESTATES udostępnia stronę internetową lub witrynę internetową w celu umożliwienia osobom zainteresowanym, które tego chcą, dostępu i realizacji online za pośrednictwem Internetu, w bezpieczny sposób, zapytań lub próśb o informacje na temat nieruchomości oferowanych przez SIERRA BLANCA ESTATES.

2.2. Dostęp, przeglądanie i korzystanie z Witryny internetowej wymaga zaakceptowania przez użytkownika niniejszych Warunków prawnych i Warunków użytkowania.

W związku z tym za Użytkownika uważa się osobę, która uzyskuje dostęp, przegląda, korzysta lub uczestniczy w usługach i działaniach, bezpłatnych lub jednorazowych, opracowanych w Witrynie.

2.3. Niniejsze Warunki Prawne mają na celu zapewnienie regularnego dostępu, nawigacji i korzystania z Witryny Internetowej, jednak niezależnie od tego SIERRA BLANCA ESTATES może ustanowić szczególne warunki regulujące korzystanie, rezerwację i/lub zawieranie umów dotyczących produktów lub usług oferowanych Użytkownikom za pośrednictwem Witryny Internetowej.

Przed użyciem, zarezerwowaniem i/lub zawarciem umowy na te produkty lub usługi oferowane przez SIERRA BLANCA ESTATES, Użytkownik musi zapoznać się ze szczególnymi warunkami stworzonymi w tym celu przez SIERRA BLANCA ESTATES. Wykorzystanie, rezerwacja i/lub zawarcie umowy na te produkty lub usługi oznacza akceptację szczególnych warunków, które są regulowane w wersji opublikowanej przez SIERRA BLANCA ESTATES w momencie, w którym powstaje takie wykorzystanie, rezerwacja i/lub zawarcie umowy.

Przed użyciem, zarezerwowaniem i/lub zawarciem umowy na te produkty lub usługi oferowane przez SIERRA BLANCA ESTATES, Użytkownik musi zapoznać się ze szczególnymi warunkami stworzonymi w tym celu przez SIERRA BLANCA ESTATES. Wykorzystanie, rezerwacja i/lub zawarcie umowy na te produkty lub usługi oznacza akceptację szczególnych warunków, które są regulowane w wersji opublikowanej przez SIERRA BLANCA ESTATES w momencie, w którym powstaje takie wykorzystanie, rezerwacja i/lub zawarcie umowy.

3. Dostęp

3.1. Dostęp do Witryny przez Użytkowników jest bezpłatny.

Niezależnie od tego, w przypadku udostępnienia za pośrednictwem Witryny usług i/lub treści oferowanych przez SIERRA BLANCA ESTATES, które podlegają uprzedniej rezerwacji i/lub zawarciu umowy na usługę i/lub treść oraz opłacie w wysokości określonej kwoty, zostaną ustalone w odpowiednich Warunkach Szczególnych, które zostaną udostępnione Użytkownikowi w sposób uprzedni, łatwo dostępny i jasny.

3.2. Zakazuje się dostępu do Witryny przez osoby niepełnoletnie, chyba że uzyskają one uprzednie i wyraźne upoważnienie od swoich rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych, którzy zostaną uznani za odpowiedzialnych za działania podejmowane przez osoby niepełnoletnie, zgodnie z obowiązującymi normami. W każdym przypadku zakłada się, że małoletni uzyskuje dostęp do Witryny za uprzednią i wyraźną zgodą rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych.

4. Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

4.1. SIERRA BLANCA ESTATES jest właścicielem lub uzyskała odpowiednią licencję na korzystanie z praw własności intelektualnej i przemysłowej do Strony Internetowej, jak również praw własności intelektualnej i przemysłowej do treści, usług i produktów udostępnianych za jej pośrednictwem.

W żadnym wypadku nie oznacza to, że dostęp i nawigacja Użytkownika za pośrednictwem Witryny Internetowej lub nabycie produktów SIERRA BLANCA ESTATES oferowanych za pośrednictwem Witryny Internetowej oznacza całkowitą lub częściową rezygnację, przeniesienie, licencję lub utratę tych praw przez SIERRA BLANCA ESTATES.

4.2. W związku z tym nie zezwala się na zastępowanie, usuwanie lub manipulowanie prawami autorskimi („copyright”) oraz innymi danymi identyfikującymi prawa SIERRA BLANCA ESTATES lub ich właścicieli, zawartymi w treściach i produktach, jak również techniczne urządzenia zabezpieczające, pliki cyfrowe, znaki wodne lub wszelkie inne mechanizmy informacyjne i/lub identyfikacyjne, które mogą się w nich znajdować.

4.3. Wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej są zastrzeżone, a w szczególności zabronione jest modyfikowanie, kopiowanie, ponowne wykorzystywanie, reprodukowanie, przekształcanie, publiczne komunikowanie, dokonywanie drugich lub kolejnych publikacji, przesyłanie plików, wysyłanie pocztą, transmitowanie, używanie, traktować lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie całości lub części treści i produktów zawartych na Stronie Internetowej w celach publicznych lub komercyjnych, jeśli nie posiada wyraźnego i pisemnego upoważnienia ze strony SIERRA BLANCA ESTATES lub, w jego przypadku, właściciela praw, które mu przysługują.

5. Wykorzystanie strony

5.1. Treści zawarte na Stronie Internetowej są przeznaczone dla osób odwiedzających Stronę Internetową oraz osób zainteresowanych treściami i produktami oferowanymi przez SIERRA BLANCA ESTATES. Jakiekolwiek użycie komercyjne nieautoryzowane przez SIERRA BLANCA ESTATES jest zabronione, chyba że zostało dokonane na podstawie wcześniejszego upoważnienia wydanego przez SIERRA BLANCA ESTATES.

5.2. W związku z tym Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z treści w sposób staranny, prawidłowy i rzetelny, a w szczególności zobowiązuje się do powstrzymania się od tego:

  • Wykorzystywanie treści do celów lub skutków sprzecznych z prawem, moralnością i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym.
  • Powielanie lub kopiowanie, rozpowszechnianie, zezwalanie na dostęp publiczności za pośrednictwem dowolnego sposobu komunikacji publicznej, przekształcanie lub modyfikowanie treści, o ile jest to zgodne z upoważnieniem właściciela odpowiednich praw lub jest to prawnie dozwolone.
  • Wykorzystywanie treści, a w szczególności informacji uzyskanych za pośrednictwem Witryny lub usług w celu rozpowszechniania reklam, komunikacji bezpośredniej lub innego rodzaju celów komercyjnych, niezamówionych wiadomości kierowanych do wielu osób niezależnie od ich celu, jak również do komercjalizacji lub rozpowszechniania tych informacji w jakikolwiek sposób.

Jeżeli Użytkownik dowiedział się o istnieniu treści nielegalnych, niezgodnych z prawem lub mogących stanowić naruszenie praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej, powinien niezwłocznie powiadomić o tym SIERRA BLANCA ESTATES w celu podjęcia odpowiednich działań.

6. Licencja na komunikację

6.1. W przypadku, gdy Użytkownik przekazuje SIERRA BLANCA ESTATES jakiekolwiek informacje za pośrednictwem Strony Internetowej, za pośrednictwem kanałów dostępnych w tym celu na tej stronie, Użytkownik oświadcza, gwarantuje i akceptuje, że ma prawo do swobodnego korzystania z nich, że informacje te nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, praw do marki, praw patentowych, tajemnic handlowych ani innych praw osób trzecich, że informacje te nie mają charakteru poufnego oraz że informacje te nie są szkodliwe dla osób trzecich.

6.2. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność i zobowiązuje się do zachowania poufności wobec SIERRA BLANCA ESTATES w odniesieniu do wszelkiej komunikacji, którą prowadzi osobiście lub w swoim imieniu, osiągając tę odpowiedzialność bez jakichkolwiek ograniczeń w zakresie dokładności, legalności, oryginalności i tytułu tej komunikacji.

7. Odpowiedzialność i gwarancje

7.1. SIERRA BLANCA ESTATES nie może zagwarantować niezawodności, użyteczności ani prawdziwości usług lub informacji, które są udostępniane za pośrednictwem witryny internetowej, ani też użyteczności lub prawdziwości dokumentacji zdarzeń, które można uzyskać za pośrednictwem witryny internetowej, przygotowanej przez profesjonalistów z wielu różnych sektorów.

W konsekwencji SIERRA BLANCA ESTATES nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za: (i) ciągłość zawartości Strony Internetowej; (ii) występowanie błędów w tych treściach lub produktach; (iii) obecność wirusów i/lub innych szkodliwych elementów na Stronie Internetowej lub w serwerze, który ją obsługuje; (iv) niepodatność witryny internetowej i/lub niepodatność na środki bezpieczeństwa stosowane w tej witrynie; (v) brak użyteczności lub wydajności treści i produktów w Witrynie; (vi) szkody lub krzywdy wyrządzone sobie lub osobie trzeciej przez jakąkolwiek osobę, która narusza warunki, normy lub instrukcje ustanowione przez SIERRA BLANCA ESTATES w Witrynie Internetowej lub przez podatność systemów bezpieczeństwa Witryny Internetowej.

Jednocześnie SIERRA BLANCA ESTATES oświadcza, że podjęła wszelkie niezbędne środki, w ramach swoich możliwości i stanu technologii, w celu zagwarantowania prawidłowego działania Strony Internetowej i uniknięcia istnienia i przenoszenia wirusów i innych szkodliwych dla Użytkowników komponentów.

7.2. SIERRA BLANCA ESTATES nie ponosi odpowiedzialności, w przypadkach, w których inne podmioty publikują swoje usługi lub produkty na Stronie Internetowej, za prawdziwość informacji dostarczonych przez Dostawcę na temat tych usług lub produktów, za zarządzanie i wysyłanie zamówień do Użytkowników, uzyskania upoważnień administracyjnych, które mogą być wymagane od dostawcy w celu świadczenia usług, narażenia przez dostawcę praw osób trzecich oraz, ogólnie rzecz biorąc, wszelkich zobowiązań lub gwarancji przysługujących dostawcy w stosunku do Usługobiorców.

8. Linki

8.1 Odsyłacze do innych stron internetowych

W przypadku, gdy na Stronie Internetowej Użytkownik może znaleźć odnośniki do innych stron internetowych za pośrednictwem różnych przycisków, linków, banerów itp. SIERRA BLANCA ESTATES nie posiada kompetencji ani środków ludzkich ani technicznych do pozyskiwania, kontrolowania ani zatwierdzania informacji, treści, produktów lub usług oferowanych przez inne strony internetowe, do których można utworzyć odnośniki z poziomu Witryny.

W związku z tym SIERRA BLANCA ESTATES nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek aspekt odnoszący się do strony internetowej, do której można ustanowić dostęp z witryny internetowej, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, acceso, datos, información, archivos, calidad y fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.

W związku z tym, jeśli Użytkownicy dowiedzą się o nielegalnych działaniach podejmowanych za pośrednictwem tych stron internetowych osób trzecich, powinni niezwłocznie powiadomić o tym SIERRA BLANCA ESTATES, co spowoduje usunięcie dostępu do tych stron.

Ustanowienie jakiegokolwiek rodzaju łącza z witryny internetowej do innej witryny internetowej nie oznacza, że istnieje jakikolwiek rodzaj relacji, współpracy lub zależności między SIERRA BLANCA ESTATES a podmiotem odpowiedzialnym za witrynę internetową.

8.2 Odsyłacze do innych stron internetowych z miejscem docelowym w witrynie internetowej

Jeśli jakikolwiek Użytkownik, podmiot lub witryna internetowa chce ustanowić jakikolwiek rodzaj łącza z adresem docelowym do witryny internetowej, musi zastosować się do poniższych zasad:

Odnośnik może przekierowywać wyłącznie do strony głównej lub głównej witryny internetowej, chyba że SIERRA BLANCA ESTATES udzieli wyraźnego i pisemnego upoważnienia.

  • Powiększenie musi być całkowite i kompletne, tzn. musi prowadzić użytkownika, za pomocą jednego kliknięcia, do odpowiedniego adresu URL witryny internetowej i musi całkowicie pomijać całą szerokość strony głównej witryny internetowej. W żadnym wypadku, o ile SIERRA BLANCA ESTATES nie upoważnia do tego w sposób wyraźny i pisemny, witryna internetowa, która realizuje link, może powielać, w dowolny sposób, witrynę internetową, umieszczać ją jako część swojej witryny internetowej lub w jednej z jej „ramek” lub tworzyć „przeglądarkę” na dowolnej stronie witryny internetowej.
  • Na stronie, na której znajduje się powiększenie, nie można w żaden sposób zadeklarować, że SIERRA BLANCA ESTATES autoryzowała to powiększenie, chyba że SIERRA BLANCA ESTATES zrobiła to wyraźnie i na piśmie. Jeżeli podmiot, który dokonuje powiększenia swojej strony internetowej na Stronę Internetową, chce w sposób prawidłowy umieścić na swojej stronie internetowej znak towarowy, nazwę, nazwę handlową, nazwę firmy, logo, slogan lub jakikolwiek inny element identyfikujący SIERRA BLANCA ESTATES i/lub Stronę Internetową, musi uprzednio uzyskać wyraźne pisemne upoważnienie.
  • SIERRA BLANCA ESTATES nie zezwala na tworzenie wejść na Stronę Internetową z tych stron, które zawierają materiały, informacje lub treści nielegalne, bezprawne, poniżające, nieprzyzwoite i ogólnie naruszające dobre obyczaje, porządek publiczny lub ogólnie przyjęte normy społeczne.

SIERRA BLANCA ESTATES nie ma możliwości ani środków ludzkich ani technicznych, aby poznać, kontrolować ani zatwierdzać wszystkie informacje, treści, produkty lub usługi udostępniane przez inne strony internetowe, które mają ustanowione linki z miejscem docelowym na Stronie Internetowej. SIERRA BLANCA ESTATES nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek aspekt związany z witryną internetową, która ustanawia to miejsce docelowe w witrynie internetowej, a konkretnie w tytule enunciativo y no taxativo, na temat jej funkcjonowania, dostępu, danych, informacji, archiwów, jakości i niezawodności jej produktów i usług, jej własnych rozszerzeń i/lub ogólnie jej zawartości.

9. Czas trwania i modyfikacja

9.1. SIERRA BLANCA ESTATES może zmodyfikować zasady i warunki określone w niniejszym dokumencie, w całości lub częściowo, publikując wszelkie zmiany w tej samej formie, w jakiej zamieszczono niniejsze Warunki lub za pośrednictwem dowolnego rodzaju komunikacji skierowanej do Użytkowników.

9.2. Okres obowiązywania niniejszej Umowy pokrywa się zatem z okresem jej obowiązywania, aż do momentu jej całkowitej lub częściowej modyfikacji, w którym to momencie Umowa przestaje obowiązywać.

9.3. Niezależnie od warunków szczególnych, SIERRA BLANCA ESTATES może zakończyć, zawiesić lub przerwać, w dowolnym momencie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia, dostęp do zawartości Strony Internetowej, bez możliwości żądania przez Użytkownika jakiegokolwiek odszkodowania. Po tym wygaśnięciu nadal będą obowiązywały zakazy korzystania z treści przedstawione wcześniej w niniejszej Polityce Prywatności.

10. Ogólne

10.1. Załączniki do poszczególnych klauzul mają jedynie charakter informacyjny i nie wpływają na interpretację niniejszego Regulaminu, nie zmieniają jej ani nie rozszerzają.

10.2. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie a szczególnymi warunkami danej usługi, pierwszeństwo mają warunki określone w niniejszym Regulaminie.

10.3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszej Informacji prawnej zostaną uznane za nieważne lub niewykonalne, w całości lub w części, przez jakikolwiek sąd, trybunał lub właściwy organ administracyjny, taka nieważność lub niewykonalność nie będzie miała wpływu na pozostałe postanowienia niniejszej Informacji prawnej.

10.4. Niewykonanie lub niewykonanie przez SIERRA BLANCA ESTATES jakiegokolwiek prawa lub postanowienia zawartego w niniejszym Akcie prawnym nie stanowi zrzeczenia się przez SIERRA BLANCA ESTATES jakiegokolwiek prawa lub postanowienia zawartego w niniejszym Akcie prawnym, chyba że SIERRA BLANCA ESTATES potwierdzi to na piśmie.

11. Jurysdykcja

Stosunki pomiędzy SIERRA BLANCA ESTATES a Użytkownikiem będą regulowane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi stosowanego ustawodawstwa i właściwej jurysdykcji. Niezależnie od powyższego, w przypadkach, w których przepisy przewidują możliwość zwrócenia się przez strony do innego podmiotu, SIERRA BLANCA ESTATES i Użytkownik, z wyraźnym zrzeczeniem się odpowiedzialności wobec jakiegokolwiek innego podmiotu, który może za to odpowiadać, zwracają się z wszelkimi sporami sądowymi do Sądu Okręgowego w Madrycie.

× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday